Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A vezetõ tisztségviselõk a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzõdés, illetve a társaság legfõbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért.
Ez a felelősségbiztosítás ezekre a károkra nyújt fedezetet.
Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a vezetõ tisztségviselõ nem megfelelõen látja el feladatait, jogi eljárást indíthat a személye ellen.
Példák:
- a részvényesek, tulajdonosok szerint a társaság ügyeit a vezetõk nem megfelelõen
kezelik
- befektetõk szerint a vezetõk félrevezették õket
- felszámolók, hitelezõk, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés nem a
hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége alapján járt el.
- munkavállaló (munkaviszony megszüntetése, diszkrimináció, zaklatás stb)
- hatósági vizsgálatokat végzők
Továbbá térülnek ezek a jogi eljárási költségek:
- büntető eljárások (pl vétkes hanyagság)
- jó hírnév helyreállítása iránti per
- környezetszennyezéssel összefüggő jogi védekezésének költségei és az érvényesített
kárigények is.

A biztosítás díja a cég költsége-ként elszámolható, de:
- a vezetõ tisztségviselõk személyes vagyona, háza, megtakarítása is veszélybe
kerülhet, amennyiben szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak. A tévedések pedig sokba kerülhetnek. Számos
- hatósági vizsgálatok során a társaságra kiszabott bírság mellett közvetlenül a cég
felelõs vezetõjére is pénzbírságot szabhatnak ki.
- adójogszabályok megsértése miatt kirótt bírságokat, pótlékokat, pénzbüntetéseket és
minden egyéb közigazgatási szerv, vagy felügyelõ hatóság által kiszabott bírságokat is
esetenként a vezetõknek kell megfizetni.
- a vezetõ tisztségviselõ halála esetén is folytatódhat a családja és hagyatéka ellen a
kártérítési igény. Erre is fedezetet nyújt a biztosítás

Egy elhibázott vezetõi döntés jogi következményei követik a vezetõ tisztségviselõt munkahelyrõl
munkahelyre. Még a visszavonulás vagy halál sem jelenthet mentesülést a kártérítési felelõsség hátrányos következményei alól, mert vagyona, illetve hagyatéka a visszavonulás, illetve a halál után is perelhetõ. Ez a biztosítás további három évre nyújt fedezetet a tisztségüktõl a biztosítási szerzõdés lejárta elõtt megvált vezetõk számára, még akkor is, ha a biztosítási szerzõdés nem kerül megújításra.