A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. adatvédelmi tájékoztató

A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója

 

A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A.,  cégjegyzékszám: 01-09-728287, adószám: 13028776-1-42, telefonszám: 06-1-264-5040, e-mail: info@nitrisk.hu, önállóan képviseli: Pál Béla András ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@nitrisk.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén és az irodákban papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név

azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

kérdés, kérés

válaszadás, tájékoztatás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)

későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

captcha kód (weboldalon)

annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet

beküldés időpontja

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

adott válasz tartalma, időpontja

válaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

 

Adatkezelőként érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*

kérdés, kérés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

válaszadás, tájékoztatás

válaszadás, tájékoztatás

Önkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére (pl. érintett kérelmével kapcsolatos levelezés során)

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről

polgári jogi elévülési időben

jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számára

jogszabályban meghatározott határidőben.

Megjegyzés: Egy levelezés számviteli bizonylat alapjául is szolgálhat, tehát megőrizendő 8 évig a számviteli bizonylat alátámasztása céljából.

adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, ilyen esetben a kapcsolatfelvétel során erről külön tájékoztatást ad az Adatkezelő, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése

(jogos) érdek megszűnéséig.

Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.

érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás/termék  felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás / termék igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

név, email cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás/termék, kapcsolódó szolgáltatás/termék

tiltakozásig, vagy az

Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig

Érintettek

 

Születésnapi sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

érintett számára születésnapi sms küldése

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő születésnapi sms küldő szolgáltatására feliratkozott

név, telefonoszám, születési idő, hozzájárulás időpontja, aláírása

hozzájárulás visszavonása, törlés, a hozzájáruló nyilatkozat vonatkozásában a visszavonást követő elévülési idő

Érintettek

 

Adatkezelővel kötendő megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

számlázás

Jogi kötelezettség

szül. hely, idő

azonosítás

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

anyja neve

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

(Lak)cím

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

telefonszám

Kapcsolattartás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

e-mail cím*

Kapcsolattartás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

Szerződésben 8 évig, külön nyilvántartásban módosításig

szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírás

szerződés tartalmi eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

Meghatalmazás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, aki a meghatalmazás alapján beazonosítható, beazonosított (meghatalmazó, meghatalmazott, tanúk)

Cél: a meghatalmazás adása, bizonyítása, teljesítése

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

Meghatalmazó neve*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó önkéntes hozzájárulása

5 évig

 

Meghatalmazó lakcíme*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó önkéntes hozzájárulása

5 évig

 

Meghatalmazó szül. helye, ideje*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó önkéntes hozzájárulása

5 évig

 

Meghatalmazó anyja neve*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó önkéntes hozzájárulása

5 évig

 

Meghatalmazott neve*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

 

Meghatalmazott lakcíme*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

 

Meghatalmazott szül. helye, ideje*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

 

Meghatalmazott anyja neve*

Azonosítás, meghatalmazás eleme

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

 

Meghatalmazás tartalma*

Meghatalmazás terjedelme

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

Keltezés*

Érvényesség

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

Meghatalmazó aláírása*

Érvényesség

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

Meghatalmazott aláírása*

Érvényesség

Meghatalmazó jogos érdeke

5 évig

Két tanú olvasható neve, lakcíme (tartózkodási helye) és aláírása

Teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi kellékei, Ptk. és Pp. alapján

Jogi kötelezettség teljesítése 2016. évi CXXX. tv. 325. § (1) b) pontja alapján, tanúk önkéntes hozzájárulása

5 évig

 

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím

telefonszám*

időpont*

 

 

téma/tárgy *

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

Szolgáltatás, tevékenység nyújtásához szükséges feltételek biztosítása,

felkészülés és szolgáltatás, tevékenység nyújtása

Önkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

megállapodás, ha az időpontegyeztetés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

8 évig, ha bizonylat alátámasztására szolgál, egyébként, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet

akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben

jogszabályi kötelezettség teljesítése ha az időpontegyeztetést jogszabály írja elő, vagy ha az adat jogszabályi előírás alapján kezelt irat része

jogszabályban meghatározott határidőben.

 

adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése kapcsán

(jogos) érdek megszűnéséig.

 

érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés

 

Hozzájáruló nyilatkozatokban megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága (elszámoltathatóság elve), valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges, valamint kapcsolattartás

érintett önkéntes hozzájárulása

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

név, születési hely és idő, hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt adatok

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartás

jogi kötelezettség teljesítése

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

lásd a panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit, valamint rögzített hangfelvétel során megadott adatokat

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig, a hangfelvételt 5 évig kezeli

Érintettek

 

Érintetti – ügyfél – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése

megállapodás vagy jogos érdek, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni

név, telefonszám, e-mail cím, képviselt szervezet adatai

érintett kérésére törlésig,

vagy adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

c.               érintett halála miatt történő törlésig,

d.            ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Érintettek

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett jogi igényeinek előterjesztése, védelme

Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás teljesítése vagy jogos érdek, részletesen lásd a tájékoztatóban

Minden természetes személy, akinek kárrendezéshez és a megtérítési igényhez szükséges adatát az Adatkezelő továbbítja a biztosítótársaság felé

érintett neve

születési hely, idő

anyja neve

lakcím

telefonszám

e-mail cím

biztosítási kötvény száma/szerződés száma

káresemény időpontja, helye

káresemény leírása

káreseményben érintettek neve

egyéb megjegyzés

fotók és azon levő személyes adatok

általános elévülési időben

érintettek

 

Banki adatokkal, átutalás során megismert adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, aki banki adatok alapján beazonosítható, beazonosított

számlabirtokos neve, bakszámla száma, közlemény, összeg, időpont

8 év

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján

minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül a számlát kiállító féltől

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

név, email cím

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

Érintettek

 

 

ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Az adatfeldolgozások közös jellemzője, hogy azokat a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. nem saját érdekében, nevében, céljából végzi, hanem egy adatkezelő, tipikusan adott biztosítótársaság utasítására, az utasításban meghatározottak szerint.

 

Adatfeldolgozás kapcsán történő joggyakorlás esetén a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. az érintetti kérelmet az adatkezelő biztosítótársaság felé továbbítja tekintettel arra, hogy az adatkezelőnek feladata eljárni az ügyben.

 

Adatfeldolgozóként érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Az adatok kezelésének célja a megbízó adatkezelő nevében, érdekében az érintettel történő kapcsolattartás, a felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Speciális cél lehet marketing/értékesítési aktivitás (pl. új termék kapcsán).

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel, mint adatfeldolgozóval

Lásd részletesen az adatfeldolgozás tájékoztatójában/leírásában

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

 

Biztosításközvetítés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

a.            Partner biztosítótársaságtól ajánlat kérése önkéntes hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), vagy

b.            Partner biztosítótársaságok és érintett között kötendő szerződés megkötéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki biztosításközvetítési szolgáltatás alapján beazonosítható, beazonosított

a Partner biztosítótársaságok által bekért adatok biztosítónként és biztosítási módozatonként is változnak

elévülési időben

Érintettek

 

Megbízó Partner adatkezelő és ügyfél között létrejövő megállapodás megkötésében történő segítségnyújtással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a megállapodás megkötésének elősegítése az érintett és a megbízó Partner között, a Partner érdekében, nevében

megbízó Partnerrel kötött megállapodás vagy jogos érdek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő megbízó Partnerével (adatkezelővel) – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt, amelynek folyamatában az Adatkezelő támogatást nyújt a felek számára

Lásd a szerződés-sablonban meghatározott adatköröket

Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a megállapodás megkötése során tudomására jutott adatokat az adatfeldolgozási megállapodás megszűnéséig kezeli.

előfordulhat olyan eset, hogy jogszabály kötelező tárolási időt ír elő az adatfeldolgozó Adatkezelő számára, ekkor addig az időtartamig kezeli az adatokat

Érintettek

 

Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése megbízó Partner nevében, érdekében, utasítására

jogszabályon (2017. évi LIII. törvény) alapul, kötelező, GDPR 6. cikk (1) c) pontja

a Nit-Risk Kft. megbízó Partnerének ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő, az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában részletesen

8 évig, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Adatközlés (megbízó Partner felé) adatfeldolgozóként - összefoglaló táblázat

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Sajátos cél

megbízó Partnerrel kötött megállapodás (vagy hozzájárulás)

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az adatfeldolgozó Adatkezelő közli a megbízó Partnerrel (mint adatkezelővel)

tipikusan, de nem kizárólagosan az érintett és a megbízó Partner, mint adatkezelő között létrejövő szerződésben meghatározott adatkörök, amelyek meghatározása aránytalan nehézséget jelentene

 

kapcsolattartási adatkörök (e-mail cím, telefonszám, esetleg fax), hogy a megbízó Partner adatkezelő kapcsolatot tudjon felvenni/tartani az érintettel

Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a megállapodás megkötése során tudomására jutott adatokat az adatfeldolgozási megállapodás megszűnéséig kezeli.

előfordulhat olyan eset, hogy jogszabály kötelező tárolási időt ír elő az adatfeldolgozó Adatkezelő számára, ekkor addig az időtartamig kezeli az adatokat

érintettől,  esetleg más adatfeldolgozótól vagy adatkezelőtől

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                   

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1108 Budapest, Újhegyi út 3/A.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@nitrisk.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.  ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy amennyiben a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. adatfeldolgozóként kapja meg az érintett joggyakorlását, úgy azt továbbítja az adatkezelő felé a vonatkozó adatfeldolgozási megállapodásban rögzítettek szerint.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Lezárva: 2020. szeptember hó 7. napján

                                                                               Pál Béla András ügyvezető

                                                                          NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.