A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. adatvédelmi tájékoztató

 A NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/A.,  cégjegyzékszám: 01-09-728287, adószám: 13028776-1-42, telefonszám: 06-1-264-5040, e-mail: info@nitrisk.hu, önállóan képviseli: Pál Béla András ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az info@nitrisk.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattaltehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

 

  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a székhelyen és az irodákban papír alapon megtalálhatók.

 

  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre. Adatkezelő által végzett adatfeldolgozások vonatkozásában történik adattovábbítás az érintett számára előzetesen megnevezett biztosító felé.

 

  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira és belső működésére vonatkoznak.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Lásd alább

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Lásd alább

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

Lásd alább

cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé) adatkezelőként - összefoglaló táblázat

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Sajátos cél

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Lásd alább.

Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával

Érintettek, adatfeldolgozó, más adatkezelő közhiteles nyilvántartás

 

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Lásd alább

érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

érintettek, esetleg partner

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Lásd alább

elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Lásd alább.

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig, a hangfelvételt 1 évig kezeli

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Üléseken, találkozókon, meetingeken keletkező jelenléti ívekkel, azokról készült emlékeztetőkkel, feljegyzésekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

célja a nyomonkövethetőség, a későbbi bizonyítás (elszámoltathatóság elve).

jogi kötelezettség teljesítése, vagy

jogos érdek

Minden természetes személy, akinek adatát a jelenléti ívek, feljegyzések, emlékeztetők jegyzőkönyvek rögzítik, különösen, de nem kizárólagosan a Munkatársak

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

elévülési időben, vagy jogszabályban meghatározott időben, vagy nem selejtezhető le

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd alább.

hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Lásd alább.

Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben

Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi kötelezettség teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, aki felé az Adatkezelő számla kibocsátásra köteles

2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

elévülési időben

papír alapon/elektronikusan, manuálisan

érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

elévülési időben

papír alapon/elektronikusan, manuálisan

számlát kiállító fél

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Rendezvényszervezés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdek

Minden természetes személy, aki rendezvényen vesz részt, rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe

Lásd alább

elévülés időben

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Az adatfeldolgozások közös jellemzője, hogy azokat a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. nem saját érdekében, nevében, céljából végzi, hanem egy adatkezelő, tipikusan adott biztosítótársaság utasítására, az utasításban meghatározottak szerint.

 

Adatfeldolgozás kapcsán történő joggyakorlás esetén a NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft. az érintetti kérelmet az adatkezelő biztosítótársaság felé továbbítja tekintettel arra, hogy az adatkezelőnek feladata eljárni az ügyben.

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Lásd biztosítók űrlapjait.

Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek, Partner biztosítótársaság

 

Ajánlat adásához szükséges igényfelméréssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd a biztosítótársaság formailag különálló adatkérő űrlapjában

Lásd alább

Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek

 

 

Megbízó Partner adatkezelő és ügyfél között létrejövő megállapodás megkötésében történő segítségnyújtással kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a megállapodás megkötésének elősegítése az érintett és a megbízó Partner között, a Partner érdekében, nevében

megbízó Partnerrel kötött megállapodás vagy jogos érdek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő megbízó Partnerével (adatkezelővel) – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt, amelynek folyamatában az Adatkezelő támogatást nyújt a felek számára

Lásd a szerződés-sablonban meghatározott adatköröket

Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a megállapodás megkötése során tudomására jutott adatokat az adatfeldolgozási megállapodás megszűnéséig kezeli.

előfordulhat olyan eset, hogy jogszabály kötelező tárolási időt ír elő az adatfeldolgozó Adatkezelő számára, ekkor addig az időtartamig kezeli az adatokat

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett jogi igényeinek előterjesztése, védelme

Önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás teljesítése

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő, mint megbízó Partner nevében eljáró adatfeldolgozó felé továbbítja kárrendezéshez és a megtérítési igényhez szükséges adatokat

Lásd a biztosítótársaságok adatkérő űrlapjait

Lásd alább

Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Adatközlés (megbízó Partner felé) adatfeldolgozóként - összefoglaló táblázat

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Sajátos cél

megbízó Partnerrel kötött megállapodás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az adatfeldolgozó Adatkezelő közli a megbízó Partnerrel (mint adatkezelővel)

lásd alább

Adatkezelő, mint adatfeldolgozó a megállapodás megkötése során tudomására jutott adatokat az adatfeldolgozási megállapodás megszűnéséig kezeli.

előfordulhat olyan eset, hogy jogszabály kötelező tárolási időt ír elő az adatfeldolgozó Adatkezelő számára, ekkor addig az időtartamig kezeli az adatokat

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával

érintettől,  esetleg más adatfeldolgozótól vagy adatkezelőtől

 

Közzétéve: 2019.08.15.

                                                                            Pál Béla András ügyvezető igazgató

                                                                                   NiT-Risk Biztosításközvetítő Kft.